Opći uvjeti prodaje

.

PREUZMITE OPĆE UVJETE PRODAJE

1)      Područje važenja

Ovi opći uvjeti vrijede isključivo, ukoliko se izričito ne izmijene ili isključe pismenim sporazumom između stranki.

Ponuda, prihvaćanje ponude, potvrda narudžbe ili prodaja bilo kakvih proizvoda temelji se na ovim uvjetima. Ne prihvaćaju se bilo kakvi uvjeti ili jednostrano ugovorom izmijenjene odredbe od strane kupca; iste će postati važeće ukoliko pismeno dadnemo suglasnost.

Eventualne greške nastale nenamjernim djelovanjem u našim prodajnim brošurama, cjenovnicima, ponudama ili ostaloj dokumentaciji smijemo ispraviti, a da prethodno ne moramo odgovarati za štete nastale iz tih grešaka.

 

2)     Ponude

Naše ponude nisu obvezujuće, ukoliko izričito nije drugačije ugovoreno.

Količina, kvaliteta, opis, kao i ostala specifikacija robe u skladu su s našom ponudom. Sadržaj i opseg naših isporuka i usluga načelno se određuje nakon izdavanja naše pismene potvrde narudžbe. Kompletna prodajna dokumentacija, specifikacije i cijenovnici moraju se čuvati u tajnosti i ne smiju se prosljeđivati trećima.

Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i nakon sklapanja valjanog ugovora, ukoliko ta izmjena ne bi utjecala na narudžbu što se tiče kvalitete i korištenja ili cijene.

Kupcu je poznato da je proizvedena roba dozvoljena; troškovi koje smo imali, a odnose se na narudžbu, koji su već nastali te koje je moguće dokazati, kao i izgubljena dobit, naplatiti će se u slučaju raskida narudžbe.

 

3)     Narudžba

Narudžbe da bi bile valjane moraju se dati u pisanom obliku s obveznim rokom isporuke. Samo narudžbe izdane u pisanom obliku općenito su valjane. Sve narudžbe moraju se pismeno potvrditi s naše strane. Iznimka su male hitne narudžbe čija vrijednost ne prelazi 3.000,00 KM. Zadržavamo pravo povući narudžbu ukoliko u roku od 3 dana ne dobijemo potvrdu narudžbe. Odstupanje od narudžbe moguće je samo uz našu prethodnu pismenu suglasnost.

 

4)     Isporuka robe

Navedeni rokovi isporuke obvezni su samo onda, ako je u našoj pismenoj potvrdi narudžbe naveden rok isporuke koji je određen kalendarski ili na dane.

Kupac ima pravo na naknadu štete zbog nepoštivanja roka isporuke samo onda, ako je kašnjenje u isporuci nastalo hotimice i nepažnjom ili ako smo s naše strane nemarno prekršili bitnu ugovornu obvezu. Iznimke su stečaji kupaca gdje zadržavamo pravo da po mogućnosti prođemo sa što manjom štetom za vlastito poduzeće.

Ako se kupac nakon dana dospijeća nalazi u kašnjenju sa preuzimanjem robe, mora platiti kupovnu cijenu. U takvim slučajevima kupac snosi rizik od oštećenja i gubitka stvari, te troškove čuvanja stvari. Na zahtjev kupca robu ćemo osigurati na njegov trošak.

 

5)     Kupovna cijena

Kupovna cijena je ona cijena koju smo mi naveli, a ukoliko ista nije pojedinačno navedena tada je važeća cijena iz našeg aktualnog cijenovnika koja vrijedi u trenutku narudžbe. Cijena na domaćem tržištu podrazumijeva se kao EXW-tvornica FEAL sa uključenim troškovima pakiranja. Ukoliko se odabere drugi način otpreme, kupac snosi troškove razlike teretnog prijevoza.

Sve cijene na međunarodnom tržištu vrijede također kao „ex work“, ukoliko nije drugačije navedeno u ponudi ili cijenovnicima te ukoliko nije drugačije pismeno ugovoreno između nas i kupca. Ukoliko smo spremni robu isporučiti na drugim mjestima, kupac snosi troškove transporta, pakiranja i osiguranja.

Zadržavamo pravo da prilikom odvijanja poslova sa INO kupcima, a nakon slanja pravovremene obavijesti kupcu, te prije isporuke robe, povećamo cijenu robe u onoj mjeri koliko je to potrebno zbog općeg razvoja odnosno kretanja cijene na tržištu koje nije moguće kontrolirati (kao što su promjene valutnog tečaja, regulacije valute, izmjene u carinjenju, znatno povećanje troškova materijala i izrade) ili zbog izmjene podataka o isporuci.

 

6)     Uvjeti plaćanja

Kupac je u roku od 30 dana nakon dana izdavanja računa dužan platiti kupovnu cijenu u neto iznosu bez popusta. Kod novih kupaca zadržavamo pravo na avansno plaćanje ili uvjete plaćanja sukladno potvrdi narudžbe.

Ukoliko se narudžba temelji na ponudi ili ugovoru, tada za tu narudžbu vrijede uvjeti plaćanja navedeni u ponudi odnosno ugovoru.

Plaćanja se trebaju vršiti uplatom na transakcijski račun. Plaćanje mjenicama također se obavlja samo prilikom ispunjenja ugovora i priznaje samo ukoliko je to iznimno ugovoreno pismenim putem. Sve dodatne troškove koji nastanu tečajnim razlikama snosi kupac.

Ukoliko se sa INO kupcima ugovori da kupac preko svoje banke otvori dokumentarni akreditiv, tada otvaranje akreditiva mora biti u skladu sa jedinstvenim pravilima i uvjetima korištenja dokumentarnih akreditiva (ICC - Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, Publication No.600).

Ako kupac ne ispuni svoju obvezu plaćanja na dan dospijeća, možemo – ne dovodeći u pitanje ostala prava i potraživanja koja nam pripadaju – poduzeti sljedeće: raskinuti ugovor ili obustaviti daljnje isporuke prema kupcu te zatražiti naknadu štete koju smo do tada imali;         teretiti kupca zaračunavanjem zakonske zatezne kamate(12%)  na iznos koji nije plaćen, sve do konačne i potpune isplate duga.

Ako nakon stupanja Ugovora na snagu dođe do neočekivanih okolnosti u gospodarskim odnosima kupca odnosno iste nam budu poznate tek nakon što je dovedena u pitanje kreditna sposobnost kupca, tada imamo pravo obustaviti isporuku sve dok roba ne bude plaćena unaprijed ili dok nam se na primjeren način ne zajamči sigurnost plaćanja.

 

7)     Prijelaz rizika

Rizik od pogoršanja, oštećenja ili gubitka robe prelazi na kupca kada robu u našem pogonu/poduzeću predamo kupcu ili prijevozniku kojega je zadužio kupac, a sukladno pravilima INCOTERMS 2010, EXW-tvornica FEAL.

U slučaju da montiramo proizvod, rizik na kupca prelazi čim se isporučeni proizvod montira te isti preuzme kupac. Kupac se obvezuje potpisati primopredajni zapisnik čim završimo s montažom. To vrijedi i onda kada isporuka i montaža nisu obuhvaćene istom narudžbom. Puštanje u rad montiranog proizvoda znači prihvaćanje bez obzira na primopredajni zapisnik.

Ukoliko se zakasni sa isporukom, montažom ili preuzimanjem iz razloga za koji mi ne snosimo odgovornost, tada materijalni rizik prelazi na kupca u trenutku kada smo mi završili s proizvodnjom ili montažom; u tom slučaju imamo pravo naplatiti dodatne troškove koji iz toga proizlaze.

 

8) Jamstvo i odricanje od odgovornosti

Jamčimo da roba nema nikakve greške u materijalu i obradi. Ukoliko kupljena roba ukazuje na greške za koje smo mi odgovorni, a koje nam se prijave, spremni smo na zamjensku isporuku ili izlazak na lice mjesta radi utvrđivanja nastale greške. U slučaju nedostatka u strukturi materijala snosimo odgovornost tako što ćemo u primjerenom roku izvršiti besplatnu doradu.

Kupac je dužan odmah pregledati primljenu robu i pismeno prijaviti moguće nedostatke, a najviše u roku od 5 dana nakon primitka robe. Nakon utvrđivanja greške roba se ne smije koristiti.

Kod jamstva i odgovornosti za materijalne nedostatke vrijedi sljedeće:

- ne snosimo odgovornost za neispravnu robu koja proizlazi iz opisa grešaka ili specifikacije kupca.;

- ne snosimo odgovornost za neispravnu robu, ukoliko je ista dospjela, a nije plaćena.

Naša odgovornost ne odnosi se na dijelove, materijal ili ostalu opremu koju je proizveo kupac ili je ista proizvedena na njegov zahtjev te stavljena nama na raspolaganje.

Ta odgovornost ne obuhvaća kvarove proizvoda koji su nastali nepravilnom ugradnjom ili korištenjem, pogrešnim rukovanjem, nemarnim djelovanjem ili su nastali iz nekih drugih razloga. Jamstveni rok počinje prijelazom rizika.

 

9) Zadržavanje prava vlasništva

Bez obzira na isporuku i prijelaz rizika ili druge odredbe iz ovih uvjeta isporuke, vlasništvo nad robom ne prelazi na kupca, sve dok se ne podmiri ukupni trošak odnosno kupovna cijena. Kupac  se obvezuje da nam na naš zahtjev mora ustupiti sva svoja potraživanja prema svojim kupcima koja proizlaze iz prodaje isporučene robe koja je pod našim vlasništvom.

Imamo pravo na povrat robe sve dok kupovna cijena ne bude kompletno podmirena. Sve dok roba ne bude kompletno plaćena, kupac je istu dužan povjerljivo čuvati i držati odvojeno od svoje imovine kao i imovine trećih osoba, te predmetnu imovinu pravilno skladištiti, osigurati i označit kao naše vlasništvo. Ukoliko se roba ne plati u ugovorenom roku plaćanja, daje se naknadni rok od 7 dana. Ukoliko se ne ispoštuje ni taj rok plaćanja, imamo pravo na teret krajnjeg kupca uzeti robu. Preprodaja ili daljnja obrada robe nije dozvoljena kupcu bez naše suglasnosti.

Kupac do kompletne isplate ima pravo robu koristiti u redovnom poslovnom procesu ili istu preprodavati, ali mora čuvati našu naknadu te istu držati odvojeno od svoje imovine kao i imovine trećih.

Ako je roba dalje obrađena te ako su obrađeni i dijelovi koji nisu u našem vlasništvu, tada vrijede sva prava koja pripadaju kupcu do visine vrijednosti ugovorene robe, a ukoliko su pružene i usluge montaže, također i u visini pruženih usluga montaže.

U slučaju zaplijene ili drugih pothvata od strane trećih osoba kupac nas odmah mora obavijestiti, kako bi mogli podići tužbu sukladno važećim propisima. Ukoliko kupac ne ispuni tu obvezu, tada on odgovara za nastalu štetu.

10) Ostale odredbe

Ovlašteni smo robu izmijeniti ili poboljšati, a da prethodno o tome ne moramo obavijestiti kupca, ukoliko ta izmjena ili poboljšanje trajno ne ugrožava ili pogoršava kako oblik tako i funkciju.

Ovi uvjeti zamjenjuju ostale sporazume koje su ugovorni partneri prethodno sklopili pismenim ili usmenim putem.

Ovi uvjeti ne smiju se ustupiti trećima bez prethodne pismene suglasnosti druge ugovorne strane.

 

11) Prava zaštite

Ugovorni partner jamči da se isporukama odnosno uslugama na osnovu naše narudžbe neće povrijediti pravo industrijskog vlasništva trećih. Ako bi se nas u vezi sa našim proizvodom teretilo za bilo kakvu povredu prava na industrijsko vlasništvo, naš ugovorni partner nema pravo na odštetu ili tužbu.

 

12) Razmjena podataka, proslijeđivanje informacija

Naš ugovorni partner izričito je suglasan s time da podatke o svom poduzeću i našoj suradnji, posebice podatke tehničke ili trgovačke naravi, neće direktno razmjenjivati sa našim kupcem. Takva razmjena podataka može se dogoditi samo uz prethodni dogovor i našu suglasnost.

 

13) Nadležni sud

Kao nadležni sud određuje se sud u Širokom Brijegu (BiH). Prihvaćanjem naše isporuke ugovorni partner pristaje na navedene uvjete.

 

14) Odabir prava

Na sve sporazume sklopljene sa ugovornim partnerom primjenjuje se bez iznimke materijalno i formalno pravo BiH.

 

 

FEAL d.o.o. Široki Brijeg